Resources

Quyền của bạn với tư cách là Người thuê nhà trong đợt bùng phát COVID-19.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến COVID-19, vui lòng gọi đến đường dây nóng COVID-19 của Hạt Arlington (703) 228-7999

Nếu bạn có câu hỏi về những tài nguyên nào có sẵn cho bạn, hãy gọi BU-GATA theo số 703-465-5570

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Arlington Housing Information Center
703-228-3765

 

Arlington Department of Human Services 

703-228-1300

Arlington Human Rights Office

703-228-3929


Virginia Fair Housing Office

804-367-8530

Eviction Legal Helpline

1-833-663-8428

Legal Services of Northern Virginia

703-532-3733

Legal Aid Justice Center

703-778-3450