top of page

Do Covid-19 và sự xa cách xã hội, chúng tôi đang tạm dừng tất cả các cuộc họp mặt và các cuộc họp lớn.

Tại chỗ, chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc họp của chúng tôi bằng cách sử dụng các nền tảng cuộc họp ảo.

Nếu bạn quan tâm đến việc nhận thông báo cuộc họp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

bottom of page